Na podzim loňského roku přišlo Biskupství brněnské se zajímavou iniciativou. Vyzvalo farnosti k sepsání vlastních pastoračních projektů a slíbilo rozdělit na tyto projekty 1 mil. korun. Projekty měly být zaměřeny na evangelizaci jak uvnitř vlastní farnosti, tak směrem k široké veřejnosti. Celkem se na biskupství sešlo 71 projektů, do kterých byl rozdělen slíbený milion korun.

Také naše farnost se do této aktivity zapojila, vzešly od nás čtyři projekty, které byly biskupstvím podpořeny a jejichž realizace by měla proběhnout v letošním roce.

  • Farma Fara

Smyslem projektu je přirozené propojení fary a faráře s lidmi, kteří v obci žijí. Farma se díky projektu může stát prvkem pro pastoraci nejen dětí a mládeže, ale i další platformou a možností pracovat s lidmi praktikujícími, ale i s těmi na okraji. Přínosem  bude jednak výchova dětí a mládeže k odpovědnosti za dar přírody, a také  budování mezilidských vztahů a spolupráce, aby farnost vytvářela rodinu.

Projekt předpokládá vybudování farmy na nevyužívaném pozemku ve farní zahradě, kam budou ke stávajícím slepicích pořízeny ovečky, příp. včely… Ke stávajícím stromům přibudou keře a zahrádka pro pěstování květin do kostela. Náklady projektu nesou i pořízení technického aparátu, jako je ohradník, chrániče proti okusu apod.

  • Tvoření

Projekt si klade za cíl stmelit společenství mezi dětmi ve farnosti a otevřít farnost také dětem z nepraktikujících rodin. Přínos pro farnost bude zejména v oblasti prohloubení mezilidských vztahů, v rozvíjení kreativity pro ruční dovednosti a pro výrobu různých předmětů sloužících k dalším prospěšným účelům, např. pro misijní činnost. 

Projekt se skládá ze tří velkých akcí určených všem našim občanům a dále pak šesti až sedmi menších tvoření zaměřených pro děti a tematicky se vztahujících k liturgickému roku nebo události, kterou právě prožívají. Náklady projektu budou tvořit náklady na pomůcky pro tvoření trvalejšího charakteru jako jsou tavné pistole, štětce, barvy, svíčky a vosky k jejich tvoření, barvy na textil a na dřevo apod.

  • Duchovní restart farnosti

Je zaměřen na duchovní povzbuzení, posílení vztahů a sdílení se ve farní komunitě, probuzení touhy ke každodennímu životu s Kristem.

Realizace projektu je příležitostí k tzv. duchovnímu restartu farnosti a jeho základem jsou tři hlavní pilíře: pravidelná setkání stávajících aktivních skupin ve farnosti, akce přístupné široké veřejnosti (farní den a dva koncerty ve farním kostele) a podpora dětské  scholy Abakuk.

Projektem bude také vyslán signál směrem k obyvatelům Mutěnic, kteří díky aktivitám farnosti mohou zakusit otevřenost farnosti vůči široké veřejnosti, možnost nahlédnout do jejího života  a možná poprvé prožít krásný duchovní zážitek nebo ničím nepodmiňované přijetí. 

  • Katecheze Dobrého pastýře

Cílem tohoto projektu je pořízení výukových materiálů Katecheze Dobrého pastýře (KDP) a připrava zázemí k výuce a vedení katechezí předškolních dětí, ale také aktivní zapojení rodičů, kteří mají zájem vychovávat děti doma v křesťanské víře.

Budou připraveny materiály a výukové pomůcky dle požadavků KDP. Materiály jsou prodávány jako polotovary určené k vlastnímu dotvoření. Projekt předpokládá zapojení nejen rodičů dětí, kteří by o katecheze měli zájem, ale také ostatní farníky.

Celkové náklady na všechny naše projekty činí 186 tis. Kč, požadovaná dotace byla 80 tis. Kč. Vzhledem k vysokému počtu projektů zaslaných na brněnské biskupství byla přislíbena částka dotace 31 tis. Kč.  I přes sníženou částku dotace bude farnost všechny své projekty realizovat,   pravděpodobně ne v maximálním finančním objemu.  I přesto však doufáme, že projekty naplní své základní cíle a budou ku prospěchu našemu (nejen) farnímu společenství v Mutěnicích.